ประวัติบริษัท

บริษัท ธนากรพชร จำกัด เป็นผู้ผลิต ซื้อ ขาย ทรายตาดแห้งคัดขนาด ผลิตอิฐบล็อกซีแพ็ก อิฐคอนกรีตมวลเบา คอนกรีตเสาเข็มต่างๆ ปูนก่อปูนฉาบสำเร็จรูป ที่ตั้งบริษัท 5 หมู่ 4 ตำบลดอนปรู อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72140 โทรศัพท์ 035-463048 โทรสาร 02-9103001

  • กลางปี 2553 เป็นจุดเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของบริษัทฯ ได้มีโอกาสซื้อขายทรายอบแห้งคัดขนาดให้กับบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด ( มหาชน ) จนถึง ณ ปัจจุบัน
  • ต้นปี 2554 เป็นเกียรติของบริษัทฯ ที่ได้มีโอกาสต่อเนื่องจากการรับจ้างขนส่งดินแดงจากกลางดง ถึงโรงงานบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด ( มหาชน )
  • ปี2555 เป็นต้นมา ทางบริษัทได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศตคุณ เดชาพันธ์ สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช มงคลอิสาน เป็นกำกับการดูแลควบคุมการผลิตสินค้า อิฐบล็อกซีแพค อิฐคอนกรีตมวลเบา อิฐแดง เสาเข็ม แผ่นปูน ปูนก่อทั่วไปสำเร็จรูป ปูนฉาบทั่วไปสำเร็จรูป ปูนก่ออิฐมวลเบาสำเร็จรูป ปูนฉาบอิฐมวลเบาสำเร็จรูป ปูนกาวซีเมนต์ ปูนปั้น กาวยาแนวพิเศษและแบบธรรมดา เดมีซ่อมแตกร้าวแตกลายงา เคมีซ่อมสำเร็จรูป
  • บริษัทฯประสบความสำเร็จในการประกอบธุรกิจ จึงได้ขยายธุรกิจ เพื่อสร้างความมั่งใจให้กับลูกค้าที่จะได้รับสินค้าตรงตามความต้องการ บริษัทฯจะไม่หยุดนิ่งเพื่อพัฒนาศักยภาพของบริษัทฯทั้งด้านการผลิตสินค้าที่ได้มาตาฐาน ด้านการขนส่งสินค้า ด้านบริการลูกค้า ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย พร้อมกับด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและรักษาสิ่งแวดล้อมต่อไป

นโยบายรับผิดชอบต่อสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นอีกหนึ่งหัวใจหลักของความยั่งยืนของบริษัทฯ เพื่อสร้างชุมชนและสังคมให้มีความเติบโตและเข้มแข็งขึ้น ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บริษัทฯ จึงให้การสนับสนุนกิจกรรมที่มุ่งเน้นในเรื่องเกียวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา การพัฒนาด้านการเรียนรู้รวมถึงการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องโดยกำหนดนโยบายดังนี้

  • ให้ความร่วมมือในการดำเนินการตามมาตรฐานเพื่อลดปัญหาสังคม
  • ให้การสนับสนุนสังคมและชุมชน โดยเฉพาะที่อยู่รอบสถานประกอบการของบริษัทฯ โดยผ่านกระบวน การมีส่วนร่วมของชุมชน
  • ให้การสนับสนุนพัฒนาเยาวชนและส่งเสริมการเรียนรู้
  • ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ
  • เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ด้านความปลอดภัยและการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม เพื่อตอบสนองด้านบริการให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด

นโยบายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

นโยบายของบริษัทฯต้องการให้การปฏิบัติสอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมที่ดี บริษัทฯได้จัดอุปกรณ์การฝึก อบรมและแนวทางปฏิบัติต่างๆ เพื่อป้องกันการเกิดมลภาวะทั้งทางน้ำและทางอากาศอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานในเวลาปกติหรือเมื่อเกิดอุบัติเหตุ บริษัทฯคาดหวังว่าพนักงานทุกคนจะปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานและกฎเกณฑ์เหล่านี้ นอกจากนี้บริษัทฯยังจะร่วมมือกับรัฐและองค์กรต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้มีกฎเกณฑ์ที่จะทำให้สิ่งแวดล้อมเป็นไปตามมาตรฐานต่อไป